Terms

กรองข้อมูลดังนี้
ประเภทใบอนุญาต
: เลือกประเภทใบอนุญาต
นิดใบอนุญาต
: เลือกชนิดใบอนุญาต
เล่มที่/ฉบับที่
: กรอกหมายเลขเล่มที่ และหมายเลขฉบับที่ ติดกัน เช่น 0200640040

2.
จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา

3. กดปุ่ม ดูเพิ่มเติม เพื่อเรียกดูรายละเอียดใบอนุญาต

4. ระบบแสดงรายละเอียดของใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ